Certificat Urbanism

Definitie: Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care este solicitat.

 • actul de proprietate,
 • planurile cadastrale,
 • cererea tip,
 • dovada achitarii unei taxe (in functie de zona).

Chiar daca in mod legal, pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, in ultima vreme, din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. De aceea, solutia pe ca o propunem este intocmirea de catre proiectant a documentatiilor  solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

 

Autorizatie de Construire

Definitie: Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita Autorizatia de Construire  cuprinde, conform Legii 50/1991:

 • Cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire;
 • Certificatul de urbanism (in copie);
 • Dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
 • Proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii –DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
 • Avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
 • Dovada privind achitarea taxelor legale.

Termenul legal de eliberare a Autorizatiei de Construire este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

 

Aviz de Mediu

AVIZUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

HG 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

 

 

Actele necesare la depunerea solicitării:

 • Notificare;
 • Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
 • Dovada publicării celor două anunţuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț), pentru planurile/programele  pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial administrativă a unui singur judeţ.

 

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

 

Aviz de amplasament

Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinul nr. 25/22.06.2016, cu modificările și completările din Ord. ANRE nr. 183/2019 și 201/2019,, privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună:

 • Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament – cerere pentru clienţii din zona Banat sau cerere pentru clienţii din zona Dobrogea;
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului/incintei/clădirii, în copie. În cazul spațiilor închiriate este necesar și acordul notarial al proprietarului;
 • Actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele societății (certificat de înregistrare la registrul Comerțului, cod fiscal sau alte autorizații legate de funcționare emise de autoritățile competente) pentru persoanele juridice, în copie;
 • Împuternicire în original pentru persoanele juridice, notarială pentru persoanele fizice;
 • Certificatul de urbanism, în copie;
 • Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
 • Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei;
 • Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul).

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (AA), operatorul de rețea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil / favorabil condiționat, în maxim 15 zile calendaristice.

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

vreau autorizatie